Regulamin serwisu internetowego

Szanowny Użytkowniku,

niniejszy regulamin zawiera informacje, a także postanowienia dotyczące serwisu jakpicwhisky.pl które w możliwie przejrzysty sposób pomogą Ci poznać:

 • zasady funkcjonowania serwisu,
 • zasady dostępu do produktów i usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.

Regulamin stanowi integralną część umowy, jaką zawierasz ze Sprzedawcą.

Pamiętaj o sprawdzaniu treści regulaminu, ponieważ zawierając umowę sprzedaży każdorazowo potwierdzasz zapoznanie się z wersją regulaminu aktualną na chwilę skorzystania z serwisu. Pamiętaj również, że nie jesteśmy w stanie w regulaminie zamieścić wszystkich informacji i opisać każdej możliwej sytuacji, dlatego w zakresie nieobjętym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązujące.

Definicje

Dla potrzeb regulaminu stosuje się następujące definicje oznaczeń użytych w jego treści:

Sprzedawca – JPW Mariusz Kowalczyk, z siedzibą w Stargardzie, kod pocztowy 73-110, os. Zachód B22L/9, NIP: 854-220-52-40, prowadząca działalność gospodarczą zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

serwis – platforma internetowa dostępna pod adresem jakpicwhisky.pl,

użytkownik – osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyskuje dostęp do serwisu, świadczonych za jego pomocą usług i sprzedawanych w nim produktów,

informacja o przyjęciu oferty – wiadomość e-mail sprzedawcy wysłana na wskazany przez Ciebie adres poczty elektronicznej zawierająca oświadczenie woli sprzedawcy o przyjęciu oferty, ze wskazaniem sprzedawanego produktu, jego ilości, a także ceny,

realizacja zamówienia – podejmowane przez sprzedawcę czynności zmierzające do wydania Ci zamówionego produktu,

sposób odbioru produktu – wskazany przez Ciebie sposób przekazania fizycznego zamówionego produktu; może mieć dwojaki charakter:

 • złożenie przez Ciebie dyspozycji doręczenia produktu pod wskazany adres, za pośrednictwem przewoźnika; miejscem doręczenia może być Twoje miejsce zamieszkania) lub wyraźnie wskazany (w ofercie kupna) inny adres znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

miejsce doręczenia produktu – siedziba sprzedawcy lub adres wskazany przez Ciebie; w przypadku wskazania adresu musisz podać następujące informacje:

 • nazwa ulicy (np. Wojska Polskiego)
 • numer domu oraz lokalu (np. 1/2)
 • nazwa miejscowości (np.Chomice)
 • kod pocztowy (np. 01-234)
 • miejscowość, w której znajduje się poczta, jeżeli w miejscowości docelowej nie ma poczty (np. Warszawa)

nieprawidłowy adres – adres, w którym błędnie została podana co najmniej jedna z wyżej wskazanych informacji,

przewoźnik – wybrany przez Ciebie podmiot, którego zadaniem jest doręczenie przesyłki zawierającej zamówiony produkt, np., firma kurierska, w tym działająca na zasadzie tzw. paczkomatów,

przewoźne – opłata za przewiezienie przesyłki z siedziby Sprzedawcy lub innej wskazanej przez niego lokalizacji do miejsca wskazanego przez Ciebie jako miejsce odbioru, stanowiąca wynagrodzenie należne przewoźnikowi.

Działanie serwisu

Celem działania serwisu jest umożliwienie jego użytkownikom zawierania umów sprzedaży, których przedmiotem są produkty oferowane w serwisie, a także korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu.

Sprzedawca zamieszcza w serwisie informacje o dostępnych usługach i produktach. Pamiętaj przy tym, że:

 • zamieszczone w serwisie informacje o świadczonych usługach i sprzedawanych produktach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
 • Sprzedawca zarządzając serwisem zmienia, uzupełnia, usuwa informacje o dostępnych usługach i produktach, stąd też przez skorzystaniem z nich musisz sprawdzić czy i w jakim zakresie są one dostępne.

Sprzedawca decyduje o rodzajach usług, produktów i ich dostępności, kierując się zapewnieniem ich różnorodności i najwyższej jakości.

Realizacja Twojego zamówienia następuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca dopuszcza zrealizowanie zamówienia wymagającego wysłania produktu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej po uprzednim uzgodnieniu indywidualnych warunków umowy.

Warunki techniczne działania serwisu

Aby korzystać z serwisu niezbędne jest posiadanie przez Ciebie:

 • komputera z systemem operacyjnym nie starszym niż Windows XP lub Mac OS 9 albo urządzenia mobilnego typu smartfon/tablet,
 • aplikacji lub innego oprogramowania pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu oraz umożliwiającego wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików “cookies” i obsługą skryptów removed_script: Internet Explorer 6.0, Firefox 3.0, Safari 3.0, Google Chrome),
 • skrzynki pocztowej e-mail (w zakresie koniecznym do rejestracji lub potwierdzania zamówień).

Użytkownik

Użytkownikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

Jako osoba fizyczna, aby korzystać z serwisu, musisz:

 • mieć ukończone co najmniej 18 lat,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Składając zamówienie:

 • oświadczasz, że podałeś wyłącznie prawdziwe dane osobowe dotyczące jedynie Twojej osoby,
 • wyrażasz zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie przez sprzedawcę dla celów niezbędnych do świadczenia usług, a także do celów marketingowych (w tym przesyłanie ofert handlowych),
 • zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług i promocji oferowanych przez serwis lub podmioty współpracujące z nim (opcjonalnie),
 • oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią regulaminu i akceptujesz jego postanowienia, a tym samym zobowiązujesz się do ich przestrzegania.

Przed wysłaniem za pomocą formularza elektronicznego danych potrzebnych do rejestracji lub złożenia zamówienia będziesz miał możliwość zapoznania się z treścią regulaminu. W przypadku braku jego akceptacji, prosimy o odstąpienie od dalszej procedury rejestracji lub złożenia zamówienia i korzystania z serwisu.

Korzystając z serwisu możesz zamieszczać w nim opinie i komentarze dotyczące usług, z których korzystałeś, jak i produktów, które nabyłeś. Pamiętaj, aby były zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami ponosisz odpowiedzialność za ich publikację, zwłaszcza gdy naruszasz w ten sposób prawa osób trzecich. Pamiętaj również, że zamieszczone w serwisie opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy lub zapatrywań ich autorów (innych użytkowników), w związku z tym sprzedawca nie może zapewnić prawdziwości takich wypowiedzi w przypadku, gdy od niego nie pochodzą.

Cena i dostępność produktów oraz koszty przesyłki

Produkty, o których dostępności możesz znaleźć informację w serwisie, są fabrycznie nowe, a także wolne od wad fizycznych i prawnych.

Cena każdego produktu wyrażona jest w polskich złotych (PLN) i zawiera podatek od produktów i usług, jeżeli sprzedawca jest zobowiązany do jego naliczenia (jest ceną brutto). Cena nie zawiera kosztów przesyłki produktu. Ceny produktów w serwisie ulegają zmianom. Z chwilą potwierdzenia Twojego zamówienia przez sprzedawcę zmiana ceny produktu w serwisie nie dotyczy tego zamówienia.

W przypadku każdego produktu sprzedawca stara się umieszczać informacje, umożliwiające ustalenie dostępności produktu oraz jego ilości, a także jego szczególnych cech → informacja o dostępności produktu jest aktualizowana na bieżąco

W miarę posiadanych możliwości sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby poinformować Cię z odpowiednim wyprzedzeniem o czasowej niedostępności produktu poprzez zamieszczenie informacji w serwisie.

Koszty dostawy są uwzględniane w wartości zamówienia po dokonaniu wyboru sposobu dostarczenia zamówienia. Koszty dostarczenia zamówienia mogą się różnic w zależności od wybranej przez Ciebie opcji. Z kosztami dostawy produktu możesz zapoznać się jeszcze przed zamówieniem produktu.

Zamówienie, zawarcie i realizacja umowy

Zamówienie na produkty, o których informacje zawierane są w serwisie, możesz składać jedynie z wykorzystaniem serwisu. W pierwszej kolejności wybierz interesujące Cię produkty i dodaj je do koszyka. Po wybraniu wszystkich produktów musisz przejść do koszyka, gdzie masz możliwość określenia ilości i rodzaju każdego z produktów. W celu złożenia zamówienia należy wybrać opcję „przejdź do kasy” i na stronie „Zamówienie”:

 • wskazać swoje dane osobowe,
 • wskazać sposób dostawy oraz podać dane adresowe do dostawy,
 • wybrać formę płatności,
 • zaakceptować regulamin (obowiązkowo).

Złożenie zamówienia następuje poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”, co oznacza, że wyrażasz w ten sposób wolę zakupu wybranych produktów po wskazanych cenach.

Poprzez wybór opcji „Kupuję i płacę” potwierdzasz, że Twoim zamiarem jest zawarcie odpłatnej umowy sprzedaży.

Po złożeniu zamówienia, sprzedawca wysyła na podany przez Ciebie podczas rejestracji lub składania zamówienia adres e-mail potwierdzenie otrzymania Twojego zamówienia, zawierające potwierdzenie rodzaju produktu, jego ilości i sposobu dostawy. W przypadku braku produktu lub czasowej jego niedostępności, postaramy się przesłać Ci taką informację możliwie najszybciej.

W przypadku zamieszczenia przez sprzedawcę, odmiennych od Twojego zamówienia lub Twoich zamiarów, danych przesłanych w informacji o przyjęciu oferty, w szczególności dotyczących elementów określonych w ust. 1, jesteś proszony o niezwłoczny kontakt celem poprawienia/zaktualizowania/uzupełnienia tych danych, aby doręczono Ci prawidłowy produkt. Zmiana danych może nastąpić najpóźniej do chwili wysłania zamówionego produktu.

Zawarcie umowy następuje w chwili przyjęcia oferty przez konsumenta.

Twoje zamówienia realizowane będą zgodnie z kolejnością napływu zamówień od użytkowników, z uwzględnieniem dostępności produktów i możliwości ich wysyłki, a także możliwości organizacyjnych sprzedawcy.

W przypadku zamówień, które dotyczą produktów objętych promocją lub wyprzedażą, których ilość jest ograniczona, zamówienia będą realizowane w kolejności ich przyjęcia przez Sprzedawcę.

Dostawa produktów następować będzie w wybrany przez Ciebie sposób. Przy określaniu sposobu dostawy musisz sprawdzić, jakie są możliwe sposoby zapłaty przy danym sposobie dostawy, gdyż sposoby dostawy produktów przy określonych sposobach zapłaty mogą się różnić.

Dostawa produktów wykonana zostanie w terminie możliwie najkrótszym, jednakże nie dłuższym niż 30 dni od chwili wysłana Tobie informacji o złożeniu zamówienia, chyba że ustalony został indywidualnie inny termin dostawy.

W przypadku niektórych produktów możliwe jest wprowadzanie promocji, polegającej np. na obniżeniu ceny jednostkowej produktu, obniżeniu ceny przy zakupie większej ilości sztuk lub darmowej dostawie produktu przy łącznej wartości zakupu przekraczającej określoną cenę. Warunki promocji, czas jej trwania oraz kryteria, które trzeba spełnić, żeby z niej skorzystać, podamy każdorazowo na stronie internetowej serwisu.

Płatności

W przypadku chęci nabycia produktów musisz liczyć się z obowiązkiem zapłaty ich ceny. Zapłaty możesz dokonać z wykorzystaniem:

 • gotówki przy odbiorze,
 • systemu elektronicznych płatności PayU,
 • przelewu bankowego,
  – wszystkie powyżej w terminie 3 dni od potwierdzenia zawarcia umowy.

Składając zamówienie i określając sposób płatności możesz również zażądać wystawienia przez sprzedawcę faktury VAT.

Płatność gotówką przy odbiorze może wiązać się z wyższymi kosztami doręczenia przesyłki pobraniowej. Informacja o tych kosztach dostępna będzie przed złożeniem zamówienia, przy okazji wyboru opcji płatności.

Obowiązki użytkownika

Z pełnoprawnym korzystaniem z serwisu wiążą się pewne obowiązki i zakazy, o których zobowiązani jesteśmy Was poinformować. Należą do nich:

 • zakaz publikowania w serwisie jakichkolwiek danych osób trzecich chronionych tajemnicą danych osobowych,
 • obowiązek zawiadomienia sprzedawcy o opublikowaniu przez innego użytkownika informacji w serwisie ujawniających dane osobowe podmiotów trzecich, naruszające ich dobra osobiste lub zasady współżycia społecznego,
 • zakaz podejmowania działań mogących mieć jakiekolwiek przełożenie na wystąpienie utrudnień w funkcjonowaniu serwisu,
 • obowiązek uiszczania opłat za sprzedawane produkty.

Odstąpienie od umowy przez konsumenta

Jeżeli jesteś konsumentem, za którego zgodnie z art. 22 1 k.c. uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, możesz w terminie 30 dni od chwili otrzymania produktów (dzień wydania rzeczy) odstąpić od umowy.

Aby dokonać odstąpienia w sposób skuteczny, musisz:

 • wysłać stosowne oświadczenie przed upływem w/w terminu, najlepiej listem poleconym (dotyczy oświadczenia pisemnego), lub wysłać oświadczenie o odstąpieniu w formie wiadomości e-mail, na adres mariusz@jakpicwhisky.pl przy czym do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie takiego oświadczenia.

Odstąpienie od umowy może nastąpić na podstawie wiadomości e-mail, która musi zawierać następujące informacje:

 • przedmiot odstąpienia,
 • data odbioru produktu,
 • imię i nazwisko konsumenta,
 • adres konsumenta,
 • numer zamówienia,

Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Ci, jeżeli:

 • przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Skutki odstąpienia od umowy w powyższych okolicznościach regulują – w zakresie nie sprecyzowanym w niniejszym regulaminie – właściwe przepisy ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zamówiony produkt należy zwrócić na adres: goKReative Kaja Rempel, z siedzibą w Szczecinie, kod pocztowy 71-043, ul. Kazimierska nr 1B/10 z dopiskiem „ZWROT JPW”.

My zaś po otrzymaniu produktu zwrócimy Ci uiszczoną cenę oraz koszty dostarczenia towaru, nie później niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania zamówionego produktu. W sytuacji, w której wystawiona została na życzenie konsumenta faktura VAT, będziemy prosili Cie o podpisanie korekty faktury VAT i odesłanie jej na adres naszej siedziby.

Zamówiony produkt powinien zostać zwrócony w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy.

Zwrot ceny następuje w ten sam sposób, jaki został użyty do jej zapłaty.

Koszty zwrotu towaru ponosisz we własnym zakresie. Wybór sposobu zwrotu towaru (np. kurier, Poczta Polska, osobiście) należy do Ciebie.

Zamiast zwrotu całości ceny możliwa jest:

 • wymiana produktu na inny, w tej samej cenie,
 • wymiana produktu na inny, droższy, z obowiązkiem dopłaty różnicy,
 • wymiana produktu na inny, tańszy, ze zwrotem części ceny.

W celu ustalenia zasad wymiany prosimy o indywidualny kontakt telefoniczny lub mailowy.

Reklamacja

Reklamację możesz złożyć przesyłając ją na adres: JPW Mariusz Kowalczyk, z siedzibą w Szczecinie, kod pocztowy 70-363, ul. Jagiellońska 20/21, RCIiTT, p322, z dopiskiem „REKLAMACJA JPW”. Przesyłka powinna zawierać reklamowany produkt oraz – w miarę możliwości – dowód zakupu (np. faktura czy paragon) lub informacje dokumentujące zamówienie, a także dokumenty dołączone do niego. Abyśmy mogli rozpatrzyć Twoją reklamację, prosimy o podanie następujących danych:

 • przedmiot reklamacji (produkt),
 • numer transakcji (zamówienia),
 • wartość produktu (cena),
 • Twoje zastrzeżenia,
 • datę powzięcia informacji o okolicznościach opisanych w zastrzeżeniach,
 • Twoje żądania (np. wymiany produktu na nowy, naprawy produktu, zwrotu ceny itp.).

Po otrzymaniu reklamacji udzielimy Ci odpowiedzi w terminie 14 dni. Jeżeli przesyłka nie będzie zawierać reklamowanego produktu, możemy być zmuszeni do odmowy uznania reklamacji, z uwagi na brak możliwości zapoznania się ze stanem towaru.

Jako Sprzedawca jesteśmy zwolnieni od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Nabywca wiedział o wadzie zakupionej rzeczy w chwili zawarcia umowy.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny produktu. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada produktu jest nieistotna.

Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

Gwarancja

Na sprzedane produkty udzielamy gwarancji:

 • na okres 6 miesięcy od chwili zawarcia umowy.

Gwarancja nie obejmuje kosztów dostarczenia towaru w celu rozpatrzenia reklamacji.

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia eksploatacyjne.

Reklamację z tytułu gwarancji możesz złożyć na adres: JPW Mariusz Kowalczyk, z siedzibą w Szczecinie, kod pocztowy 70-363, ul. Jagiellońska 20/21, RCIiTT, p322, z dopiskiem „REKLAMACJA JPW”, zgodnie z instrukcją przedstawioną w sekcji “Reklamacja”.

Po upływie terminu gwarancji możemy odpłatnie naprawić zakupiony produkt.

Termin na wykonanie obowiązków z gwarancji to 30 dni od chwili, kiedy dostarczysz nam zakupiony produkt.

Odpowiedzialność sprzedawcy

Sprzedawca zarządza serwisem z dochowaniem należytej staranności, uwzględniając przy tym uwarunkowania techniczne, obowiązujące przepisy, jak również okoliczności, w których wykonuje swoje czynności.

Sprzedawca podejmuje ponadto działania zmierzające do zapewnienia, aby informacje zamieszczone w serwisie były kompletne i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.

Sprzedawca:

 • ponosi odpowiedzialność za wadliwe działanie serwisu, o ile nie powstało ono w wyniku działania siły wyższej lub z wyłącznej winy użytkownika,
 • nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystywania zamieszczonych w serwisie informacji dla celów niezwiązanych z jego działalnością.

Ochrona danych osobowych

Przetwarzając Twoje dane osobowe, sprzedawca kieruje się treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z tym przepisami jesteśmy zobowiązani poinformować Ciebie, że:

 • posiadasz pełne uprawnienie do wglądu oraz żądania zmiany Twoich danych osobowych zamieszczonych w bazie sprzedawcy,
 • posiadasz również uprawnienie do żądania usunięcia z bazy sprzedawcy części lub całości danych dotyczących Twojej osoby, musisz jednakże pamiętać, że może się to wiązać z uniemożliwieniem korzystania z serwisu,
 • sprzedawca gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe w celach niezbędnych do ułatwienia Ci korzystania z serwisu, a także prawidłowej i sprawnej realizacji zawieranych umów, a także z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych – w celach promocyjnych i marketingowych,
 • sprzedawca uprawniony jest, a w niektórych sytuacjach zobowiązany, do przekazania Twoich danych osobowych podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności na żądanie organów wymiaru sprawiedliwości.

W związku z podanymi danymi osobowymi musisz również pamiętać, że ponosisz pełną odpowiedzialność karną za podanie nieprawdziwych danych osobowych, zwłaszcza, jeżeli na ich skutek sprzedawca dokona niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieobjętych postanowieniami regulaminu stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny.

W przypadku, gdyby którykolwiek z zapisów regulaminu odnoszący się do konsumentów miał charakter niedozwolonego postanowienia umownego, nie będzie on wiązał użytkownika.

W przypadku powzięcia wątpliwości, czy dany zapis regulaminu stanowi takie postanowienie, poinformuj nas o tym, a my dobrowolnie dokonamy jego ponownej oceny podejmując stosowne kroki w celu ewentualnej zmiany zapisu.

Wszelkie inne uwagi i zastrzeżenia dotyczące treści regulaminu, jak również informacje o przypadkach jego naruszenia przez innych użytkowników, możesz zgłaszać sprzedawcy poprzez przesłanie go na adres poczty elektronicznej mariusz@jakpicwhisky.pl.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2020 r. Wszelkie jego zmiany będą publikowane w serwisie.

Wszystkie informacje i treści zamieszczone na stronie, w tym obrazy, grafiki itp., objęte są ochroną praw autorskich. Ich wykorzystywanie przez osoby inne niż sprzedawca jest zabronione i może wiązać się z odpowiedzialnością karną lub cywilną.

Dane dotyczące zawartej indywidualnej umowy sprzedaży, indywidualnego procesu reklamacyjnego, a także przebiegu kontaktów z konkretnym Użytkownikiem objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.