Regulamin

Szanowny użytkowniku,

niniejszy regulamin zawiera informacje, a także postanowienia dotyczące serwisu jakpicwhisky.pl które w możliwie przejrzysty sposób pomogą Ci poznać:

• zasady funkcjonowania serwisu,
• zasady dostępu do produktów i usług świadczonych za pośrednictwem serwisu.

Regulamin stanowi integralną część umowy, jaką zawierasz z Administratorem.

Pamiętaj o sprawdzaniu treści regulaminu, ponieważ zawierając umowę potwierdzasz zapoznanie się z wersją regulaminu. Pamiętaj również, że nie jesteśmy w stanie w regulaminie zamieścić wszystkich informacji i opisać każdej możliwej sytuacji, dlatego w zakresie nieobjętym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązujące.

Zasady przechowywania i wykorzystywania tzw. ciasteczek (cookies) zawiera Polityka Prywatności.

Definicje

Dla potrzeb regulaminu stosuje się następujące definicje oznaczeń użytych w jego treści:

• Administrator – goKReative Kaja Rempel, NIP: 8522562474
• serwis – platforma internetowa dostępna pod adresem www.jakpicwhisky.pl,
• użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z funkcjonalności serwisu.

Działanie serwisu

  1. Celem działania serwisu jest publikowanie materiałów tekstowych, dźwiękowych i wizualnych dotyczących whisky.
  2. Administrator może zamieszczać w serwisie różne informacje o usługach i produktach. Pamiętaj przy tym, że:
  • zamieszczone w serwisie informacje o usługach i produktach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  • Administrator zarządzając serwisem zmienia, uzupełnia, usuwa informacje o usługach i produktach, a także ocenia je według indywidualnych kryteriów.

Warunki techniczne działania serwisu

Aby korzystać z serwisu niezbędne jest posiadanie przez Ciebie:

• komputera z systemem operacyjnym nie starszym niż Windows XP lub Mac OS 9 albo urządzenia mobilnego typu smartfon/tablet,

• aplikacji pozwalającej na korzystanie z zasobów Internetu oraz umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies” i obsługą skryptów removed_script: Internet Explorer 6.0, Firefox 3.0, Safari 3.0, Google Chrome),

• skrzynki pocztowej e-mail (w zakresie koniecznym do rejestracji).

Użytkownik

Użytkownikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

Użytkownik może założyć konto w serwisie, które służy do komunikacji z Administratorem, zamieszczania komentarzy oraz korzystania z innych funkcjonalności zapewnianych przez Administratora.

Jeżeli chcesz założyć konto w serwisie musisz przejść proces rejestracji, która jest dobrowolna i nieodpłatna. Podczas rejestracji poprosimy Cię o podanie, za pomocą formularza elektronicznego, swoich danych osobowych, w zamian otrzymując indywidualne konto z przypisanym do niego, a wybranym przez Ciebie, loginem i hasłem. Wybrany przez Ciebie login nie może być identyczny jak login przypisany już w serwisie do innego użytkownika. Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest podanie prawdziwych danych osobowych. Możesz posiadać tylko jedno konto.

Rejestrując się w serwisie:

• oświadczasz, że podałeś wyłącznie prawdziwe dane osobowe dotyczące jedynie Twojej osoby,

• wyrażasz zgodę na ich przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora dla celów wskazanych w zgodzie,

• zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług i promocji oferowanych przez serwis lub podmioty współpracujące z nim (opcjonalnie),

• oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią regulaminu i akceptujesz jego postanowienia, a tym samym zobowiązujesz się do ich przestrzegania.

Przed wysłaniem za pomocą formularza elektronicznego danych potrzebnych do rejestracji będziesz miał możliwość zapoznania się z treścią regulaminu. W przypadku braku jego akceptacji, prosimy o odstąpienie od dalszej procedury rejestracji. Dalsze korzystanie z serwisu możliwe jest w zakresie funkcjonalności nie wymagających rejestracji.

Korzystając z serwisu możesz zamieszczać w nim opinie i komentarze. Pamiętaj, aby były zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami ponosisz odpowiedzialność za ich publikację, zwłaszcza gdy naruszasz w ten sposób prawa osób trzecich. Pamiętaj również, że zamieszczone w serwisie opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy lub zapatrywań ich autorów (innych użytkowników), w związku z tym Administrator nie może zapewnić prawdziwości takich wypowiedzi w przypadku, gdy od niego nie pochodzą.

Obowiązki użytkownika

Z pełnoprawnym korzystaniem z serwisu wiążą się pewne obowiązki i zakazy, o których zobowiązani jesteśmy Ciebie poinformować. Należą do nich:
aby móc w pełni korzystać z serwisu użytkownik musi być osobą pełnoletnią,

• zakaz publikowania w serwisie jakichkolwiek danych osób trzecich chronionych tajemnicą danych osobowych,

• obowiązek zawiadomienia Administratora o opublikowaniu przez innego użytkownika informacji w serwisie ujawniających dane osobowe podmiotów trzecich, naruszające ich dobra osobiste lub zasady współżycia społecznego,

• zakaz podejmowania działań mogących mieć jakiekolwiek przełożenie na wystąpienie utrudnień w funkcjonowaniu serwisu.

Ochrona danych osobowych

Przetwarzając Twoje dane osobowe, kierujemy się treścią przepisów tzw. RODO. Zgodnie z tym przepisami jesteśmy zobowiązani poinformować Ciebie, że:

• dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu umożliwienia Ci korzystania z funkcjonalności serwisu, a także wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych;

• Administrator jest uprawniony do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania niniejszej umowy. W związku z tym dane osobowe mogą być przekazane na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem a osobą trzecią. Ponadto Administrator jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji;

• Dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie tych danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału osób trzecich posiadających siedziby poza obszarem EOG;

• Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania niniejszej umowy, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Natomiast dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych;

• Pamiętaj, że z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody;

• Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

W związku z podanymi danymi osobowymi musisz również pamiętać, że ponosisz pełną odpowiedzialność karną za podanie nieprawdziwych danych osobowych, zwłaszcza, jeżeli na ich skutek Administrator dokona niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieobjętych postanowieniami regulaminu stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny.

W przypadku, gdyby którykolwiek z zapisów regulaminu odnoszący się do konsumentów miał charakter niedozwolonego postanowienia umownego, nie będzie on wiązał użytkownika.

W przypadku powzięcia wątpliwości, czy dany zapis regulaminu stanowi takie postanowienie, poinformuj nas o tym, a my dobrowolnie dokonamy jego ponownej oceny podejmując stosowne kroki w celu ewentualnej zmiany zapisu.

Wszelkie inne uwagi i zastrzeżenia dotyczące treści regulaminu, jak również informacje
o przypadkach jego naruszenia przez innych użytkowników, możesz zgłaszać Administratorowi poprzez przesłanie go na adres poczty elektronicznej mariusz@jakpicwhisky.pl

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 r. Wszelkie jego zmiany będą publikowane w serwisie. Podczas pierwszego logowania po zmianie regulaminu poproszony zostaniesz o ponowne zapoznanie się z nim i akceptację zmian. Brak zgody na wprowadzenie zmian skutkować będzie brakiem możliwości korzystania przez Ciebie z funkcjonalności serwisu dostępnych po zalogowaniu.

Wszystkie informacje i treści zamieszczone na stronie, w tym obrazy, grafiki itp., objęte są ochroną praw autorskich. Ich wykorzystywanie przez osoby inne niż Administrator jest zabronione i może wiązać się z odpowiedzialnością karną lub cywilną.

Dane dotyczące zawartej indywidualnej umowy, indywidualnego procesu reklamacyjnego, a także przebiegu kontaktów z konkretnym Użytkownikiem objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa Administratora w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.